GAMBAR PERIBADI ALEX ONG, (MR.)

Foto-foto peribadi adalah untuk tujuan pihak-pihak yang dibenarkan bagi tujuan kegunaan bahan cetak. (perlu mendapat kebenaran dahulu dari Alex Ong, (Mr.) secara bertulis atau secara kebenaran panggilan.